Zásady zpracování osobních údajů

1) Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Sto skupin, z. s. se sídlem: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, IČ: 17053218 (dále jen „Společnost“).

2) Společnost dbá na ochranu osobních údajů, které jsou jí předávány.

3) Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly získány, nejdéle však pět (5) let od udělení souhlasu nebo skončení smluvního vztahu.

4) Osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních titulů:

 • na základě dobrovolného souhlasu prostřednictvím webových stránek Společnosti nebo písemného (výslovného) souhlasu;
 • na základě smluvního vztahu;

5) Osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem se Společností jsou zpracovávány pro tyto účely:

 • plnění povinností Společnosti vyplývajících především právních předpisů o účetnictví, daňového řádu a zákona o daních z příjmů a o dani z přidané hodnoty;
 • informování členů o akcích pořádaných či spolupořádaných Společností.

6) Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou zpracovávány pro tyto účely:

 • informování o vzdělávacích či networkingových akcích pořádaných Společností;
 • dotazování se v rámci marketingových průzkumů;
 • zodpovězení dotazu nebo odpovědi na zprávu zaslanou skrze kontaktní formulář;
 • registrace na akci pořádanou Společností;
 • informování o jiných aktivitách Společnosti.

7) Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • U smluvních partnerů Společnosti: Jméno a příjmení, akademický titul, IČO, DIČ, rodné číslo, datum narození, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu;
 • U osob, které zažádaly a daly svůj souhlas se zasíláním informací o aktivitách a akcích pořádaných Společností: Jméno, příjmení, e-mail;
 • U účastníků průzkumů Společnosti: Jméno, příjmení, adresa, IČO, rok narození, e-mail, telefonní číslo, pohlaví;
 • U osob, které odeslaly přihlašovací formulář na nějakou z akcí pořádanou Společností: Jméno, příjmení, e-mail, IČO, telefonní číslo;
 • U osob, které odeslaly kontaktní formulář nebo formulář žádosti o výpůjčku knihy: Jméno, příjmení, e-mail;

Zpracování citlivých údajů

8) U účastníků průzkumů jsou na základě jejich výslovného souhlasu dále zpracovávány různé citlivé údaje (čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) dle zaměření jednotlivého průzkumu. Tyto údaje se dále pseudonymizují a anonymizují za účelem ochrany subjektu údajů tak, aby s nimi přišlo do styku co nejméně osob. Citlivé osobní údaje nejsou předávány jakýmkoliv třetím osobám bez toho, aby o tom byl subjekt údajů informován v rámci výslovného souhlasu a zároveň nejprve došlo k jejich pseudonymizaci či anonymizaci.

Audiovizuální záznamy

9) Pokud je na akcích pořádaných Společností pořizován vizuální (fotografický) či audiovizuální (video) záznam (dále jen „Záznam“), je taková skutečnost uvedena v pozvánce na akci s informací, že účastí na akci subjekt údajů vyjadřuje souhlas s pořízením Záznamu. Záznam je používán pro vnitřní potřeby Společnosti a může být použit na webových stránkách Společnosti nebo sociálních sítích Společnosti v rámci prezentace činnosti Společnosti. U Záznamu může být uvedeno jméno vyobrazených osob. Subjekt údajů může Společnost požádat, aby Záznam s jeho vyobrazením (biometrickými údaji) nebyl zveřejněn, nebo aby takový Záznam byl smazán.

10) V případě, že bude vizuální či audiovizuální záznam použit pro jiné účely, Společnost si vyžádá výslovný souhlas osob vyobrazených na takovém záznamu.

Právo na informace

11) Právem subjektu údajů je požádat Společnost o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracovává. Tyto informace Společnost poskytne zdarma nejpozději ve lhůtě 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech bude subjekt údajů včas informován. Pokud bude subjekt údajů požadovat sdělení informací, které o něm Společnost eviduje, může Společnost přiměřeným způsobem ověřovat, zda je žadatel skutečně osoba, o které se osobní údaje zpracovávají.

12) Právem Společnosti je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na opravu

13) Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, které o něm Společnost eviduje.

Námitky

14) Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje Společnost nezpracovává v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie, má právo vznést námitku a Společnost je povinna prověřit oprávněnost námitky. Právem subjektu údajů je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o něm Společnost zpracovává, na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na výmaz

15) Pokud někdy subjekt údajů udělil Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů, má právo jej kdykoli odvolat. Společnost má povinnost údaje, které zpracovává výhradně na základě souhlasu, vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění právních povinností či oprávněných zájmů.

16) Pokud jsou některá data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systémů Společnosti a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v silách Společnosti vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

17) Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterým je Linda Matějovská, Sto skupin, z. s. Bělehradská 858/23, 120 00 Praha

18) Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se subjekt údajů může obracet na email pověřence pro ochranu osobních údajů uvedený výše nebo na sídlo Společnosti.

Webové stránky – soubory protokolů

19) Webové stránky Společnosti uchovávají následující informace: IP Adresa, otevíraná stránka webu, kód odpovědi http, identifikace prohlížeče a operačního systému, rozlišení monitoru. Tyto informace Společnost zpracovává pro optimalizaci webových stránek ke zvýšení uživatelského komfortu po dobu jednoho (1) měsíce a pro účely právní ochrany a oprávněných zájmů. Tato data jsou dále uchovávána v souvislosti s uděleným souhlasem ke zpracování osobních údajů prostřednictvím webových stránek, a to po dobu trvání souhlasu čistě za účelem právní ochrany Společnosti, přičemž nejsou nijak dále zpracovávána.

Soubory cookie

20) Webové stránky Společnosti www.kamaradiodberounky.cz informují, že Společnost využívá technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do zařízení uživatele. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které Společnost nikam neodesílá, ani je nijak nezpracovává. Soubory cookie neshromažďují žádné osobní údaje, bez těchto souborů však nelze zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek a uživatelský komfort. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.

21) Na webových stránkách Společnosti www.kamaradiodberounky.cz používáme službu Hotjar, kterou poskytuje společnost Hotjar Ltd.

22) Služba Hotjar slouží k analýze pohybu návštěvníků a jejich interakce s jednotlivými prvky na stránce. Informace vygenerované souborem cookie týkající se zobrazování  stránky budou společností Hotjar Ltd., přeneseny a uloženy na servery společnosti Hotjar Ltd. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně a nebudou spojována s dalšími údaji o subjektu údajů.

23) Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky webových stránek Společnosti www.kamaradiodberounky.cz, používáme také službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc.

24) Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání webových stránek Společnosti. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy subjektu údajů) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat IP adresu subjektu údajů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje, jako například email, jméno, telefonní číslo.

25) Dále na webových stránkách Společnosti používáme službu Facebook Pixel, kterou poskytuje společnost Facebook, Inc.

26) Facebook Pixel je analytický nástroj, který Společnosti umožňuje měřit efektivitu reklamní a marketingových kampaní, vytvářet relevantní cílové skupiny. Informace vygenerované souborem cookie týkající se aktivity subjektu údajů na stránce (např. HTTP hlavičky, nebo kliky na tlačítka) budou společností Facebook, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Facebook, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně a nebudou spojována s dalšími údaji o subjektu údajů.

27) Dále na webových stránkách Společnosti používáme službu LinkedIn Pixel (známou i jako LinkedIn InsightTag), kterou poskytuje společnost LinkedIn, Inc.

28) Službu LinkedIn Pixel využívá Společnost ke stejným účelům jako Facebook Pixel. Informace vygenerované souborem cookie týkající se aktivity subjektu údajů na stránce (např. HTTP hlavičky, nebo kliky na tlačítka) budou společností LinkedIn, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti LinkedIn, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně a nebudou spojována s dalšími údaji o subjektu údajů.